enpl
wypożyczalnia aut gdańsk

WARUNKI NAJMU POJAZDÓW

1.     Najemca oświadcza iż ma ukończone 21 lat oraz posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii przez co najmniej 2 lata. W przypadku najmu samochodów z klasy C+ Luxus – 25 lat.

2.     Najemca otrzymuje sprawny technicznie pojazd bez usterek oraz jakichkolwiek uszkodzeń (wszelkie uwagi dot. stanu technicznego, wyglądu wewnętrznego, zewnętrznego i zauważonych uszkodzeń zawiera Protokół przekazania i zwrotu pojazdu stanowiącego załącznik do umowy) i ponosi  pełną odpowiedzialność  za szkody  powstałe  w  przedmiocie  najmu,  które  nie  są  objęte  ubezpieczeniem, bądź które nie w pełni pokrywa ubezpieczyciel.

3.     Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd nieuszkodzony, z kompletnym wyposażeniem i z dokumentami w miejscu, gdzie samochód pobrał lub w innym uzgodnionym, najpóźniej w dniu zakończenia umowy. Każde przedłużenie musi być uzgodnione i zatwierdzone pisemnie przez przedstawiciela Superrent nie później niż 24 godz. przed zakończeniem umowy. Bezprawne przedłużenie umowy upoważnia Wynajmującego  do pobrania dodatkowej opłaty w wysokości 300% stawki dobowej za każdą kolejną rozpoczętą dobę niezgodnie z umową chyba, że inaczej wynika z oddzielnych umów typu assistance.

4.     W  razie  powstania  szkody  najemca  zobowiązany  jest:

a)     przedsięwziąć  odpowiednie  środki  przewidziane  przepisami o ruchu drogowym w celu zapewnienia       bezpieczeństwa  ruchu  w  miejscu  wypadku.

b)    zapobiec w miarę możliwości zwiększeniu się szkody.

c)     natychmiast zawiadomić  Policję.

d)    natychmiast powiadomić o wypadku właściciela pojazdu – Superrent,  tel. 58 325 43 33
w  godz. 8-17 Pn.-Pt.  lub 501-528 100 24h codziennie (również dni świąteczne).

5.     Najemca, który  kierując  pojazdem  w  stanie  nietrzeźwości, po  zażyciu  narkotyków lub środków  psychotropowych bez ważnego prawa jazdy oraz  gdy  oddali  się  lub  zbiegnie  z  miejsca  wypadku  ponosi pełną  odpowiedzialność  materialną  za powstałą  w  związku  z  tym  szkodę.

6.     Opłaty ubezpieczeniowe nie obejmują szkód w przypadku:

a)     ucieczki prowadzącego pojazd z miejsca wypadku

b)     złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody.

7.     Opłaty ubezpieczeniowe nie obejmują kradzieży samochodu w przypadku gdy nie zostaną zwrócone wynajmującemu kluczyki lub dokumenty wynajmowanego pojazdu

8. W przypadku włamania, kradzieży lub uszkodzenia samochodu w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji, uzyskania poświadczenia wynikłych strat, a także do zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu nie później niż do 12 godzin (tel. 058 325 43 33 w  godz. 8-17 Pn.-Pt.  lub 501-528 100) oraz postępowania wg otrzymanych instrukcji.

9.   W przypadku awarii uniemożliwiającej dalsze użytkowanie pojazdu najemca niezwłocznie powiadomi przedstawiciela Superrent, oraz zastosuje się do jego zaleceń.

10.   Najemca  odbiera oraz oddaje samochód  zatankowany  do  pełna.  Koszty  bieżącego  zakupu  paliwa  i  ewentualnego  uzupełnienia  płynów  eksploatacyjnych  pokrywa  Najemca. W przypadku zwrotu auta z nieuzupełnionym zbiornikiem paliwa Najemca zapłaci kwotę 7 zł netto za każdy brakujący litr.

11.   Najemca  zobowiązany  jest  do  wykonania  obsługi  codziennej  pojazdu  (sprawdzenie  poziomu  oleju,  płynu  spryskiwacza,  płynu  chłodzącego i  hamulcowego  oraz  sprawdzenie  oświetlenia), sprawdzenia stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych,używać paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika.

12.   Usunięcie awarii powstałej z winy lub zaniedbania obsługi  codziennej spoczywa na Najemcy.

13.   W szczególności zabrania się:

a)       holowania innych pojazdów

b)       przekraczania dopuszczalnej ładowności

c)       palenia tytoniu w samochodzie

Za stwierdzenie palenia w pojeździe Najemca zapłaci karę umowną w wysokości 400 zł netto.

14.   Wynajętego samochodu nie wolno przemieszczać poza  granicę RP bez pisemnej zgody wynajmującego. Wyjazd wynajętym samochodem do Rosji, Białorusi, Ukrainy, Macedonii, Bułgarii, Albanii oraz krajów byłej Jugosławii jest zabronione

15.Każda rezerwacja  na  4 dni  przed odbiorem auta  musi być potwierdzana mailowo lub SMS .Rezerwacje nie potwierdzone  nie będą realizowane .

16.Płatność  kartą płatniczą  należy zgłaszać przy rezerwacji  lub na jeden dzień przed odbiorem pojazdu  .

http://euro-rentcar.pl https://www.expres-auto.pl/